كه شامل :

چكيده


مقدمه


فصل اول : كمك فنر و خودرو


1-1-كاربرد و شيوه نصب


1-2- آزمايش كمك فنر


1-2-1- آزمايش بر روي خودرو

فصل دوم:انواع كمك فنر


2-1-كمك فنر دوجداره بي فشار


2-1-1- ساختار و شيوه كاركرد

2-1-2- هواگيري و موازنه حجم

2-1-3- رينگ آب بند،ميله پيستون با پيستون ،راهنما

2-1-4-محفظه سيلندر،مخزن،روغن و لوله محافظ

2-1-5- كمك فنر براي موقعيت كاري دشوار ، خودروي سواري

2-1-6- روشهاي تويلد2-2- كمك فنر دو جداره با فشار


2-2-1- كمك فنر دو جداره مجهز به بالشتك گاز

2-2-2- كمك فنر دوجداره با فشار

2-3- كمك فنر يك جداره با فشار


2-3-1- ساختار و شيوه كاركرد

2-3-2- رينگ آب بند،ميله پييستون، راهنما

2-3-2-محاسن و معايب

فصل سوم: بررسي نيروي ميرايي


3-1- نيرو هيدروليكي ميرا كننده

3-1-1- منحني مشخصه كمك فنر

3-1-2- ميرايي كاهنده، افزاينده و خطي

3-1-3- نسبت كشش به فشار

3-1-4- شيوه انتخاب و نوع فنر بندي

3-1-5- محاسبه نسبت ميرايي كل خودرو و محور چرخها

3-1-6- ميرايي موثر در نقطه تماس چرخ

3-1-7- مثال عددي

3-2- ميرايي اصطكاك

3-3- عوامل موثر بر ميرايي

3-3-1- دما

3-3-2- كف آلود شدن روغن

3-3-3- ميرايي تئوري و حقيقي

3-3-4- تلرانس ميرايي

3-3-5- كاهش اثر ميرايي

3-4- روغن كمك فنر


فصل چهارم :نكات طراحي


4-1- ابعاد و طول كمك فنر


4-1-1- طول كمك فنر دو جداره

4-1-2- طول كمك فنر يك جداره

4-1-3- كمك فنر مجهز به ضزبه گير كشش و فشار

4-1-4- فضاي لازم

4-2- اتصالات كمك فنر


4-2-1- خواسته هاي طراحي

4-2-2- اتصالات چشمي

4-2-3- اتصالات پيني

4-2-4- نمونه هاي ويژه

4-3- ضربه گير و ايستان لاستيكي 


4-3-1- ضربه گير كشش كمك فنر

4-3-2- ضربه گير فشار كمك فنر و ايستان

فصل پنجم :كمك فنر تنظيم پذير


5-1- كمك فنر تنظيم پذير الكتريكي


5-1-1- خواسته هاي طراحي

5-1-2- سيستم شركت بيلشتاين

5-1-3- سيستم شركت بوگه

5-1-4- سيستم شركت دلكو

5-1-5- سيستم شركت فيشتل و ساكس

5-1-6- سيستم شركت كني

5-2- كمك فنر تنظيم پذير الكترونيوماتيكي


5-3- كمك فنر تنظيم پذير هيدروليكي 

نشانه هاي  به كار رفته در روابط واحدها

قیمت: 38000 تومان

منابع و مآخذ

خرید        سوال از فروشنده

02 / 03 / 1393
  • نظرات