اساس آرد رانشاسته تشکیل می دهد که خود، یکی از پیچیده ترین انواعهیدراتکربن می باشد. معمولاً وقتی سخن از آرد به میان می آید، منظورآرد گندماست، چون این نوع آرد بخش عمده ی آرد لازم برای تهیه ینان وپاستارا شامل می شود. دلیل استفاده وسیع ازآردگندم خواص آن می باشد. وقتی این آرد را باآب مخلوط می کنیم، نوعیپروتئین پیچیده به نامگلوتنایجاد می شود. وجود گلوتن بهخمیر خاصیت ارتجاعی میدهد و می توان آن را به هر شکلی در آورد. همین خاصیت گلوتن، سبب می شود که گازهایحاصله درون خمیر باقی بمانند و وجود این گازهاست که سبب تردی و حالت اسفنجی محصولنهایی می گردد. این خاصیت آرد گندم در تهیه ی انواع نان وکیک بسیار حائزاهمیت می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
اصطلاحات و تعاریف
آزمایشات :
۱ ) رطوبت :
۲) میزان خاکستر :
۳) اندازه گیری گلوتن گندم و آرد
۴) میزان اسیدیته موجود در آرد :
روش کار :
الف – کنترل و نگهداری گندم
۱- کنترل گندم ورودی
۲- جدا سازی و تفکیک گندم
۳- ذخیره سازی و نگهداری گندم
ب – آماده سازی و بوجاری گندم
جدا کننده مغناطیسی
جداکننده ( سپراتور )
شن گیر
ترییور ( دستگاه جداکننده بذر اصلی از سایر بذرها و ناخالصی ها )
پوستگیر
کانال هوا ( آسپیراتور )
آسپیراتور ترکیبی
ج – نم زدن و حالت دادن
فرایند نم زدن و حالت دادن
نم زدن
۲-۱ – نم زن پیاله ای / پیمانه ای
۲ -۲– نم زن با استوانه مدرج
۲ – ۳- دستگاه تنظیم کننده پیوسته رطوبت
د ـ فرایند تهیه آرد
مرحله شکافتن دانه
۱-۱-مرحله خردکردن
۲- الک کردن
۳- دستگاه تصفیه کننده
ه- محصولات نهایی فرایند تهیه آرد
و – بسته بندی و ذخیره آرد
نیازهای بهداشتی محل تهیه و تولید مواد اولیه
تأ سیسات – طراحی – تسهیلات
شرایط ایمنی کارخانجات تولیدی آرد
ایمنی انبارها
ایمنی لوله های مورد استفاده در کارخانه با توجه به نوع سیال آن
ایمنی کارگران

فرمت فایل docx
حجم فایل 667 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

دانلود دانلود گزارش کار کارخانه آرد والسی قائن

20 / 03 / 1393
  • نظرات