دراينجا ميتوانيد عناوين مباحث موجوددرنرم افزاررامشاهده نماييد:
مشخصات گياه شناسي
نيازهاي اقليمي
مصارف
زعفران وحشي
زعفران جوقاسم
زعفران آلمه
زعفران بنفش
زعفران سفيد
زعفران زاگرس
زعفران زيبا
زعفران خزر
زعفران گيلان
زعفران كوركووي
زمين مناسب جهت كاشت زعفران
انتخاب وآماده سازي زمين
زمان جابجاكردن پياز
فاصله بيرون آوردن پيازهاتاكاشتن
كاشت پياززعفران
به زراعي زعفران
آبياري
كنترل علفهاي هرز مزارع زعفران
علفهاي هرزمزارع گندم
روشهاي مبارزه
كودهاوتغذيه گياهي
ميزان ومواقع مصرف كودهاي شيميايي
موادآلي واثرات آن درزمين
ميزان وموقع مصرف كودحيواني
آفات
جوندگان
كنه زعفران
تريپس بنه
آهووگوزن
نماتدها
بيماريها
زوال زعفران
سياهك زعفران
پيچيدگي وفنري شدن كلاله
بيماري زردي
برداشت زعفران
گل دادن
روش وهنگام چيدن
جداسازي كلاله
تناوب زعفران
نكات قابل توجه درهنگام برداشت
پس ازبرداشت
خشك كردن زعفران
آلودگي زدايي
بسته بندي ونگهداري
تقلب درزعفران
عمرمزرعه زعفران
تعدادپيازهادرسالهاي بعد
علاوه بر نرم افزارفيلم مستندآموزشي هم به آن اضافه نموده ايم تابر بارآموزشي آن افزوده شود
اين مجموعه آموزشي درقالب يك سي دي وبه قيمت ششهزاروپانصدتومان دراختياردوستان قراردارد

قیمت: 6500 تومان

خرید        سوال از فروشنده

02 / 03 / 1393
  • نظرات