مطالب موجود در این پروژه به طور کلی شامل:- مقدمه ای بر مطالعه بازار کفش و دمپایی- معرفی شرکت- فرآیند برنامه ریزی- فرآیند تصمیم گیری- فرآیند سازمان دهی- فرآیند مدیریت منابع انسانی- فرآیند رهبری- و فرآیند کنترل می باشد که هر یک از این فصول شامل مطالب و فهرست های متعدد می باشد. استراتژی های سازمان، اهداف و فعالیت ها، روش های بازاریابی، روش های پایش و اندازه گیری و بررسی نتایج در زمینه تصمیم گیری، مدیریت انسانی، رهبری و همچنین جداول تجزیه و تحلیل SWOT (تهدیدها و فرصت ها) و EFF به همراه سایر ماتریس ها و جداول ارزیابی و مقایسه ای، نظام های مشارکت کارکنان و ... همگی در پروژه شما حاضر می باشد.


قیمت: 14500 تومان

خرید        سوال از فروشنده

08 / 04 / 1394
  • نظرات